ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ

Εἰς Μνήμην
̓Αριστοτέλους Δελήμπαση
ὑπὸ Θεοδώρου Σαρ. Θεοδωροπούλου
Δικηγόρου παρὰ τῷ ̓Αρείω Πάγῳ
Αʹ. Τὴν 7ην ̓Ιουνίου 2007, κατὰ τὸ πολιτικὸν ἡμερολόγιον,
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ [ εἰς ἡλικίαν 81 ἐτῶν] ὁ εὐφήμως γνωστὸς
ἀνὰ τὸ πανελλήνιον, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τῶν ἐθνικῶν μας συνόρων,
κορυφαῖος κατὰ γενικὴν ἀναγνώρισιν τῶν συγχρόνων ̓Ορθοδό-
ξων Θεολόγων ̓Αριστοτέλης Δελήμπασης.
Προερχόμενος ἐξ ἐπιφανοῦς οἰκο-
γενείας τῆς ἡρωϊκῆς καὶ ἁγιοτόκου
Ρούμελης, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν
λαμπρῶν του σπουδῶν εἰς τὴν Θεο-
λογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου ̓Α-
θηνῶν, ἀφιερώθη ὁλοψύχως εἰς τὴν δη-
μοσίαν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐλληνοπαίδων,
ὅπου διέπρεψεν, ὡς καθηγητὴς τῶν
θρησκευτικῶν, τῶν ἑλληνικῶν καὶ τῶν
ἱστορικῶν μαθημάτων, εἰς πολλὰ δευ-
τεροβάθμια σχολεῖα τῆς χώρας μας.
̔Ο ̓Αριστοτέλης Δελήμπασης, ὡς κα-
τηρτισμένος καὶ ἄψογος ἐν παντὶ ἐκ-
παιδευτικός, ἀφῆκεν ἐποχὴν εἰς τὴν
δημοσίαν ἐκπαίδευσιν, γαλουχήσας ἑκατοντάδας ἀξιολόγων μα-
θητῶν, οἵτινες κοσμοῦν σήμερον διὰ τῆς παρουσίας των καὶ
στηρίζουν διὰ τῆς δραστηριότητός των τὴν ἑλληνικὴν κοινωνί-
αν.
̓Ατυχῶς ὁ ̓Αριστοτέλης Δελήμπασης ἀπεχώρησεν ἐνωρὶς ἐκ
τοῦ λειτουργήματος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, εὑρισκόμενος εἰς τὸ μέ-
σον σχεδὸν τῆς ὑπηρεσιακῆς του σταδιοδρομίας, ἕνεκα τῆς ἐντό-
–1–
νου διαφωνίας του πρὸς τὴν ὀλεθρίαν «ἐκπαιδευτικὴν μεταρρύθ-
μισιν» καὶ τῆς συνακολούθου ἐμπράκτου ἀντιπαραθέσεώς του πρὸς
τοὺς ἐκφραστὰς αὐτοῦ τοῦ ἀπαισίου ἐγχειρήματος.
Βʹ. ̔Ο μακαριστὸς ̓Αριστοτέλης Δελήμπασης εἶναι ἀναμφισβη-
τήτως ὁ μέγιστος τῶν ̓Ορθοδόξων Θεολόγων τῆς ἐποχῆς μας.
Τὸ ὑψηλὸν ἐπιστημονικὸν ἐπίπεδον τοῦ ἐκδημήσαντος λαμ-
προῦ Θεολόγου ἐξεικονίζεται ἀψευδῶς εἰς τὰ πολλὰ συγγράμμα-
τα, τὰ ὁποῖα κατέλιπεν, ἐξ ὧν μνημονεύονται ἐνταῦθα, ἐνδεικτι-
κῶς καὶ μόνον τὰ ἑξῆς:
1. «Πάσχα Κυρίου—Δημιουργία, ̓Ανακαίνισις καὶ ̓Αποστασία».
2. « ̔Η αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ».
3. « ̔Η ἐποχὴ τοῦ ̓Αντίχριστου».
4. « ̔Η γλῶσσα τῆς ̓Ορθοδοξίας».
5. « ̔Η αἵρεσις τοῦ Μαρξισμοῦ».
6. « ̓Αγὼν ̓Ορθοδοξίας».
7. «Ψάλατε συνετῶς».
8. « ̔Ο ἄδικος πόλεμος».
9. « ̔Η αἵρεσις τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ».
Πέρα δὲ τούτων τῶν κυρίων ἐκτενῶν ἔργων του, ὁ ἀοίδιμος
̓Αριστοτέλης Δελήμπασης συνέγραψε καὶ σωρείαν ἄλλων μελε-
τημάτων ἀντιαιρετικοῦ χαρακτῆρος, κυκλοφορηθέντων εὐρέως εἰς
αὐτοτελῆ τευχίδια ἢ εἰς φυλλάδια, κατὰ περίπτωσιν.
Παραλλήλως πρὸς τὴν ἀναφερθεῖσαν συγγραφικήν του δρα-
στηριότητα, ὁ κοιμηθεὶς ̓Αριστοτέλης Δελήμπασης ἐξέδιδεν ἐπὶ
μακρὰν σειρὰν δεκαετιῶν καὶ τὰ περιοδικὰ «Καλὴ ̔Ομολογία»
καὶ «Φωνὴ τῶν Πατέρων», τὰ ὁποῖα ἀπετέλεσαν ἄμβωνας φαει-
νοὺς τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος.
Γʹ. ̔́Απαντα τὰ γραπτὰ ἔργα τοῦ ̓Αριστοτέλους Δελήμπαση
διακρίνονται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, διὰ τὴν ὑψηλὴν ἐπιστημονικὴν
ἀξίαν τοῦ περιεχομένου των, διὰ τὴν ἀπόλυτον πατερικὴν θεμε-
λίωσιν τῶν διαλαμβανομένων ἐν τούτοις, διὰ τὴν δωρικὴν ἀκρί-
βειαν τῶν παρουσιαζομένων ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν ἀξιοθαύμαστον
διατύπωσιν τούτων εἰς τὴν λογίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν (τὴν ὁ-
ποίαν ὁ ἐκδημήσας κατεῖχεν ὅσον ἐλάχιστοι καὶ τὴν ἐχειρίζετο
εἰς τὴν ἐντέλειαν), ὡς καὶ διὰ τὸ εὔχρηστον καὶ εὔληπτον τού-
των ἕνεκα τῆς ἐνσωματώσεως εἰς αὐτὰ λεπτομερῶν κατατοπιστι-
κῶν εὑρετηρίων.
–2–
Χαρακτηριστικὸν τῆς ὑψηλῆς ποιότητος τῶν ἔργων τοῦ ̓Αρι-
στοτέλους Δελήμπαση εἶναι τὸ ἀναφερθὲν «Πάσχα Κυρίου», ἐκ-
δοθὲν ἐν ̓Αθήναις τὸ ἔτος 1985, ἐκτεινόμενον εἰς χιλίας σελίδας
καὶ τὸ ὁποῖον (πρᾶγμα πρωτοφανὲς καὶ μοναδικὸν εἰς τὴν ἐπι-
στημονικὴν θεολογικὴν φιλολογίαν), διαθέτει 7059 (ἑπτὰ χιλιά-
δας πεντήκοντα ἐννέα) παραπομπὰς τόσον εἰς τοὺς Πατέρας τῆς
̓Εκκλησίας ὅσον καὶ εἰς θύραθεν συγγραφεῖς, διὰ τῶν ὁποίων
παραπομπῶν τεκμηριοῦνται ἀμαχήτως ἅπαντα τὰ ἐν τῷ περιωνύ-
μῳ τούτῳ συγγράμματι γραφόμενα.
̔́Οπως ἦτο ἑπόμενον, ἡ ἐπιστημονικὴ παρουσία τοῦ ̓Αριστοτέ-
λους Δελήμπαση ἠνώχλησεν ἰδιαιτέρως καὶ προεκάλεσε πανικὸν
εἰς τοὺς κατ ̓ εὐφημισμὸν «ὁμοτέχνους» του, ἤτοι τοὺς κατ ̓ ἐπί-
φασιν καὶ μόνον ψευδωνύμους «ὀρθοδόξους θεολόγους», οἱ ὁ-
ποῖοι πλέοντες εἰς τὰ πελάγη τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καὶ ἀδιστάκτως μεθοδεύοντες τὸν ἐξουνιτισμὸν καὶ τὸν ἐκπρο-
τεσταντισμὸν τοῦ ̔Ελληνικοῦ Λαοῦ καὶ ἀδυνατοῦντες ἐκ τῶν
πραγμάτων νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουν ἐντίμως, εὐθέως καὶ κατὰ
πρόσωπον, ἐπεχείρησαν νὰ τὸν περιαγάγουν εἰς «κατάστασιν ἀ-
γνοήσεως», ἰδίᾳ διὰ τῆς λυσσώδους προσπαθείας των νὰ περιο-
ρίσουν τὴν κυκλοφορίαν τῶν συγγραμμάτων του.
Δʹ. ̔Ο ἀείμνηστος ̓Αριστοτέλης Δελήμπασης ὑπῆρξεν ὄχι μό-
νον μέγας ἐπιστήμων, ἀλλὰ καὶ ὑπόδειγμα ἤθους ὡς καὶ παρά-
δειγμα προσφορᾶς, ἱστάμενος ἀνυστάκτως πάντοτε ὄρθιος καὶ
ἀκατάβλητος εἰς τὰς ἐπάλξεις τῶν ἀγώνων τῆς ̓Ορθοδοξίας καὶ
τοῦ Γένους, ἀμετακίνητος καὶ ἀσυμβίβαστος εἰς τὰ πιστεύματά
του καθ ̓ ὁλοκληρίαν, ἀφιλοκερδὴς καὶ ἀνάργυρος, περιφρονῶν
ἐνσυνειδήτως τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς ἐφημέρους ἀπολαύσεις τῆς
κατὰ κόσμον ἀνθρωπίνης κοινωνίας, ἀγαθός, πρᾶος, εὐγενὴς καὶ
ἀνεξίκακος, ἀδιαφορῶν καθ ̓ ὁλοκληρίαν διὰ τὴν ἐγκόσμιον δό-
ξαν καὶ διὰ τὰ φθαρτὰ παρεπόμενα αὐτῆς, εὑρέθη πάντοτε εἰς τὸ
πλευρὸν τῶν διωκομένων ̓Ορθοδόξων, χωρὶς νὰ συναρτᾶ τὴν
ἐπίπονον διακονίαν του ταύτην μὲ οἱονδήποτε ἀντάλλαγμα οἱ-
ασδήποτε φύσεως.
Εʹ. ̔Ο συντάκτης αὐτῶν τῶν γραμμῶν, τῶν χαρασσομένων εἰς
μνήμην τοῦ μακαριστοῦ ̓Αριστοτέλους Δελήμπαση, ηὐτύχησε νὰ
τὸν γνωρίσῃ πρὸ εἰκοσιπενταετίας (συνδεθεὶς ἔκτοτε μὲ στενὴν
καὶ ἀδιατάρακτον μετ ̓ αὐτοῦ φιλίαν), ἐπ ̓ ἀφορμῇ τῶν τῇ ἐντολῇ
–3–
σκοτεινῶν δυνάμεων διεξαχθέντων κατὰ τὸ εἰκοσιπενταετὲς τοῦ-
το χρονικὸν διάστημα νερωνείων διωγμῶν κατὰ τῶν Γνησίων
̓Ορθοδόξων Χριστιανῶν, διωγμῶν οἵτινες ἀποτελοῦν στίγμα διὰ
τὸν νομικὸν πολιτισμὸν τῆς Πατρίδος μας.
Οἱ ἀποτρόπαιοι αὐτοὶ διωγμοί, ὡς γνωστόν, ἀπετέλεσαν τὴν
τελευταίαν φάσιν τῆς «ἀνοικτῆς ἀντιπαραθέσεως» μεταξὺ τῶν
Γνησίων ̓Ορθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν ἀδιστάκτων διωκτῶν
τούτων, τόσον ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων ὅσον καὶ ἐκτὸς αὐτῶν.
Οἱ ἀξιοθρήνητοι διῶκται τῶν Γνησίων ̓Ορθοδόξων Χριστια-
νῶν καὶ οἱ πάσης ἰδιότητος ἀναίσχυντοι δορυφόροι τούτων, τό-
σον οἱ ἐμφανεῖς ὅσον καὶ οἱ ἐν τῷ σκότει κινούμενοι, μετερχό-
μενοι πᾶσαν ἀθλιότητα, ἐπεδίωξαν, κατὰ τὴν εἰκοσιπενταετίαν
αὐτὴν νὰ ἐξοντώσουν τὸ μὴ ὑποδουλώσιμον εἰς αὐτοὺς ̓Ορθόδο-
ξον Πλήρωμα τῆς ̔Ελλάδος καὶ τοὺς ἀξίους θρησκευτικούς του
λειτουργούς.
̓Επειδὴ εἶχον τὴν τιμὴν νὰ ὑπερασπισθῶ καὶ ἐγώ, ὡς Δικηγό-
ρος, κατὰ τὴν τελευταίαν αὐτὴν εἰκοσιπενταετίαν τῶν διωγμῶν
των, τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν διωκωμένων Γνησίων ̓Ορθοδόξων
Χριστιανῶν, τόσον ἐνώπιον τῶν ἀνὰ τὴν ̔Ελλάδα Δικαστηρίων,
ὅσον καὶ ἐκτὸς τούτων, ὀφείλω νὰ δηλώσω, μετὰ παρρησίας, ὅτι
ἡ νικηφόρος διὰ τοὺς διωκομένους Γνησίους ̓Ορθοδόξους Χρι-
στιανοὺς ἔκβασις τῶν σκληρῶν αὐτῶν δικαστικῶν καὶ ἄλλων
ἀγώνων ὀφείλεται ἐν πολλοῖς εἰς τὸν ἀοίδιμον ̓Αριστοτέλη Δε-
λήμπασην, ὁ ὁποῖος, διὰ τῶν σοφῶν γνωμοδοτήσεών του ἐπὶ
τῶν κρισίμων συναφῶν νομοκανονικῶν ζητημάτων, ἀλλὰ καὶ διὰ
τῆς παρουσίας του εἰς τὰ ἀκροατήρια τῶν Δικαστηρίων, ὑπὸ τὴν
ἰδιότητα τοῦ μάρτυρος ὑπερασπίσεως τῶν ἑκασταχοῦ καὶ ἑκάστοτε
διωκομένων, ἔδωκεν ἑδραίαν καὶ μεγάλης σημασίας ἀποτελεσματι-
κὴν στήριξιν εἰς τὸν χειρισμὸν τῶν ἀντιστοίχων ὑποθέσεων.
Πέρα τῆς προσφορᾶς του αὐτῆς, ὁ ̓Αριστοτέλης Δελήμπασης
παρέσχε τεραστίαν νομοκανονικὴν ἀποτελεσματικὴν βοήθειαν καὶ
εἰς τὸ παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῶν ̔Ιεροσολύμων, ὅταν ἐπὶ τῆς
πατριαρχίας τοῦ μακαριστοῦ Διοδώρου ἐκινδύνευσεν ἀμέσως καὶ
αὐτὴ ἀκόμη ἡ ὑπόστασις τούτου, τόσον ἀπὸ τοὺς ἐμφανεῖς του
ἐχθρούς, ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς δολιοφθορεῖς του.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ τοῦ ̓Αριστοτέλους Δελήμπαση!!
–4–

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου