ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Ἐκ τῆς Ἑλληνοκαναδικῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ὀρθόδοξος Φωνή» ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις διά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας:

«Τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκούομεν ἀπὸ τὸ “Συνοδικόν” τῆς Ἑβδόμης Ἁγίας Οἰκουμενικῆς
Συνόδου: “Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ἀνάθεμα!” καὶ “Ἅπαντα τὰ παρὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Παράδοσιν καὶ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἁγίων καὶ ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα ἢ μετὰ τοῦτο πραχθησόμενα, ἀνάθεμα!”. Θὰ ἐρωτήσωμεν τοὺς Προκαθημένους, τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ τοὺς περὶ Ὀρθοδοξίας γράφοντας καὶ ὁμιλοῦντας θεολόγους: Τὰ πάρα πάνω ἐντάλματα τῆς Συνοδικῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι λόγια φανατισμοῦ ἢ ὅροι ἀσφαλείας τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως; Ἐὰν συμβαίνη τὸ δεύτερον, ὅτι δηλαδὴ εἶναι ἐντάλματα τῆς Συνοδικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὅροι ἀσφαλείας τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως, τότε ἐπιβάλλεται νὰ ἐκ διωχθοῦν ἐκ τῆς Θεοκτίστου Ἁγίας Πόλεως τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ ψυχοβόροι Οἰκουμενιστὲς Λυκοποιμένες. Στά θέματα τῆς Πίστεως καί τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἐκκλησιαστικῆς διοργανώσεως οὐδεμία ἀξία ἤ σημασία ἔχουν ἀποφάσεις, πού λαμβάνονται κατά πλειονοψηφία ἤ ἀκόμη καί παμψηφία, ἐάν ἔρχωνται σέ ἀντίθεση καί σύγκρουση μέ τά δόγματα καί τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
Στίς περιπτώσεις αὐτές ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογή ἡ ἀρχή: «Ὁ εἷς καί ἡ ἀλήθεια ἀποτελοῦν τήν πλειονοψηφία». Μέ βάση τήν ἀρχή αὐτή διεσφαλίσθηκε ἡ Ὀρθοδοξία διά μέσου τῶν αἰώνων καί συνετρίβησαν οἱ αἱρέσεις καί τά σχίσματα. Οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνο δέν ὑπετάχθησαν στίς ἀποφάσεις αὐτές τῶν ψευτοσυνόδων, ἀλλά ὤρθωσαν τό ἀνάστημά τους ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Εἶναι ἴσως ἡ συγκλονιστικώτερη περίπτωση στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, πού ἐπιβεβαιώθηκε μέ τόν πιό πανηγυρικό τρόπο, ὅτι «Ὁ εἷς καί ἡ Ἀλήθεια ἀποτελοῦν τήν πλειονοψηφία».
Ἐάν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος συνεμορφώνετο μέ τήν ἀρχή τῆς πλειονοψηφίας καί ὑπετάσσετο εἰς τίς ἀντικανονικές καί ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις της, θά ἐπρόδιδε τήν ἰδιότητά του, ὡς ἀληθινοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου καί Ἐπισκόπου, πού ἔχει σάν ὕψιστη ἀποστολή τήν προάσπιση μέχρι θανάτου τῆς ἐμπιστευθείσης σέ κάθε ἀληθινό ἐπίσκοπο Ἱερᾶς Παρακαταθήκης, τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀπό τόν Ἐσταυρωμένο Θεό τῆς Ἀγάπης, Ἀληθείας καὶ τότε ἀντί τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας θά ἑορτάζετο ὁ θρίαμβος τῆς Αἱρέσεως καί στήν θέση τοῦ Μ. Ἀθανασίου θά δοξολογεῖτο ὁ Ἄρειος!».

ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1917

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου