ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013


Γράμμα πρός τήν μοναχή Θεοκτίστη. Ἡ ζωή τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἀρσενίου Μπόκα. Tελευταῖο


Γράμμα πρός τήν μοναχή Θεοκτίστη
Οἱ βαθμίδες τῆς μοναχικῆς πολιτείας
Ἱερομονάχου Γέροντα Ἀρσενίου Μπόκα (+1910-1989)

Ἡ δοκιμασία πού σέ ἐπισκέφθηκε κάνει ἀπό τούς Λαζάρους αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἕνα γενναῖο Λάζαρο πού ἀναπαύθηκε στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ἀκόμη καί ἀπ᾿ αὐτό τόν κόσμο.
Μόνον ὅταν ἐξέλθης ἀπ᾿ αὐτό τό σῶμα σου καί θά σημάνη ἡ ἐσχάτη σάλπιγγα τῆς κρίσεως, τότε θά ἰδῆς πόσο καί γιά ποιόν ὑπέμεινες καί τότε θά τελειώση κάθε πόνος καί ὀδύνη.
Γι᾿ αὐτό ὑπόμενε κάθε πόλεμο στήν προσπάθειά σου νά ἐκπληρώσης τίς μοναχικές σου ὑποσχέσεις, ἔστω καί νά σοῦ φαίνεται κόλασις αὐτή ἐδῶ ἡ ζωή, ἀπό τήν ὁποία εἴθε νά μᾶς λυτρώση τότε ὁ Θεός καί σένα καί ὅλο τό  Χριστιανικό μας Ἔθνος.
Σοῦ εἶπα ὅτι κάποιος ἄλλος ἀπέθανε παλαιότερα στήν θέσι σου· τώρα ἐσύ, ἐάν παραμείνης στήν ζωή αὐτή, βοηθουμένη ἀπό τίς ἄκτιστες τοῦ Θεοῦ ἐνέργειες, ἔχοντας κάποιο οὐράνιο σκοπό στήν ζωή σου, τότε αὐτό εἶναι ὁ μοναχισμός σου.
Μέσα ἀπ᾿ αὐτή τήν πνευματική  ξηρασία ἐπέρασαν καί οἱ Ἅγιοι, ἐπέρασε καί ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ὅταν τούς εἶπε γιά ἐγκατάλειψι, ἀλλά κανένας δέν ἐγκαταλείφθηκε ἀπ᾿ Αὐτόν.
Ἡ πνευματική ξηρασία δέν εἶναι μία ἀπελπισία, ἀλλά εἶναι ἄσκησις, πού γίνεται χωρίς τήν θέλησί μας, ἡ ὁποία ὅμως πάρα πολύ καθαρίζει τήν ψυχή ἀπό τούς ἀκούσιους κόπους της.
Καί μή ξεχνᾶς ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐμακάρισε τούς πτωχούς, τόν Λάζαρο καί τούς ταπεινούς!

Μέ πατρικές εὐχές
Ἀρσένιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου