ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

 Τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου, θεολόγου
«Τὸ κακὸ μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς ἐκκλ. ἡγέτες παράγινε»


 
Ὁ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος e="background-color: white; color: #3f3f3f; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: justify; text-indent: 22.7pt;"> Γιατί, ἐνῶ τὸ θέμα ποὺ ἐπανῆλθε στὴ ἐπικαιρότητα εἶναι αὐτὸ τοῦ  ἄδικου καὶ παράνομου ἀφορισμοῦ του, αὐτοὶ παραβλέπουν ὑποκριτικὰ τὸν ἀφορισμὸ καὶ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὶς ἐναντίον του κατηγορίες; Γιατί ἀρνοῦνται νὰ πάρουν θέση γιὰ τὸ θέμα τοῦ μεσαιωνικοῦ ἀφορισμοῦ, δίκην Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ποὺ τοῦ ἐπεβλήθη μὲ τὴν ὑψηλὴ ἔγκριση τοῦ κ. Βαρθολομαίου;

Γιατί, ἐνῶ τὸ θέμα ποὺ ἐπανῆλθε στὴ ἐπικαιρότητα εἶναι αὐτὸ τοῦ  ἄδικου καὶ παράνομου ἀφορισμοῦ του, αὐτοὶ παραβλέη ἀπόφαση τοῦ ἀφορισμοῦ; Αὐτὰ λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἱ. Κανόνες, τὸ στοιχειῶδες ἀνθρώπινο δίκαιο; Αὐτὴ ἡ φασιστικὴ εἰκόνα-μορφὴ τῆς «ἐκκλησίας» τοὺς ἐκφράζει;

Ἀφορίστηκε, ναὶ ἢ ὄχι, χωρὶς νὰ κληθεῖ σὲ ἀπολογία; Ἀφορίστηκε, ναὶ ἢ ὄχι, χωρὶς νὰ τοῦ ἔχει ἀποσταλεῖ ὣς καὶ σήμερα τὸ κατηγορητήριο, χωρὶς νὰ τοῦ ἔχει ἀποσταλεῖ ὣς καὶ σήμερα ἡ ἐπίσημη ἀπόφαση τοῦ ἀφορισμοῦ; Αὐτὰ λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἱ. Κανόνες, τὸ στοιχειῶδες ἀνθρώπινο δίκαιο; Αὐτὴ ἡ φασιστικὴ εἰκόνα-μορφὴ τῆς «ἐκκλησίας» τοὺς ἐκφράζει;

Ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι, ἂν καὶ δίκασαν μὲ μιὰ δίκη παρωδίας τὸν Κύριο καὶ τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο, τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ ἀπολογηθοῦν. Οἱ σύγχρονοι Οἰκουμενιστὲς ξεπέρασαν καὶ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ Ἑβραίους. Τὰ χαμόγελα, τὶς καλωσύνες καὶ τὶς ἀνοιχτὲς ἀγκαλιὲς τὶς ἔχουν γιὰ τοὺς ἑτερόδοξους. Γιὰ τοὺς ἐπιμένοντας ὀρθόδοξα, ἔχουν τοὺς ἐκφοβισμούς, τὶς ἀπειλές, τοὺς ἀφορισμούς. Θυμίζουν τὴν συμπεριφορὰ τῶν Ἰουδαίων ἔναντι τοῦ πρωτομάρτυρα: «Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ' αὐτόν» (Πράξ. 7, 54).

Δὲν νομίζουμε πὼς χρειάζεται νὰ ἀσχοληθεῖ κανεὶς περισσότερο μ’ αὐτούς.

Μὲ ἀφορμὴ ὅλο αὐτὸν τὸν θόρυβο, δημοσιεύουμε δύο μικρὰ κείμενα τοῦ κ. Σωτηρόπουλου. Τὸ ἕνα δημοσιεύτηκε στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», φ. 1680, 2007 μὲ τίτλο "Σαθρὰ ἐπιχειρήματα". Τὸ ἄλλο εἶναι ἀπομαγνητοφώνηση ἀπὸ συμμετοχή του σὲ συζήτηση στὸ Πατρινὸ κανάλι SuperB τὸ ἔτος 1996. Καὶ τὰ δυὸ καταφέρονται κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ κ. Σωτηρόπουλος εἶναι  ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους συγχρόνους θεολόγους ποὺ μὲ τὸν τρόπο του μάχεται ἐναντίον τῶν αἱρέσεων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν φοβᾶται νὰ ἐλέγξει τοὺς ὑψηλὰ ἱσταμένους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας γιὰ τὰ αἱρετικά τους φρονήματα γι’ αὐτὸ καὶ εἰσέπραξε τὸν ἄδικο ἀφορισμό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τιμὴ γιὰ τὸν ἴδιο καὶ μομφὴ καὶ ὄνειδος γι΄ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐπέβαλαν.
Α΄.  ΣΑΘΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑΤΟ ΚΑΚΟ μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες παράγινε. Καὶ ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες τῶν εὐσεβῶν δὲν ἱδρώνουν τὰ αὐτιά τους. Ὅλο τὸν ἱδρῶτα τους ἔχυσαν κατὰ τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἀγωνία τους ν΄ ἀναρριχηθοῦν στοὺς ὑψηλοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θρόνους. Καὶ γιὰ ἄλλη περίπτωση δὲν ἄφησαν οὔτε μιὰ σταγόνα ἱδρῶτος. Γι’ αὐτὸ οἱ εὐσεβεῖς ζητοῦν νὰ γίνη κατὰ τῶν οἰκουμενιστῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν κάτι ἰσχυρότερο ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες. Καὶ ἰσχυρότερο ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες εἶνε τὸ νὰ παύσουν κληρικοὶ τὸ μνημόσυνο προϊσταμένων, ἰδίως δὲ τοῦ ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου. Ἡ παῦσι τοῦ μνημοσύνου θὰ στοιχίση στοὺς ἐνόχους. Καὶ ἴσως σκεφθοῦν τὶς εὐθῦνες καὶ τὴν ἐνοχή τους, καὶ ἀλλάξουν μυαλὸ καὶ τακτική.

Ἀλλ' ἐκτὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ καὶ ἑνὸς ἢ δύο ἀκόμη κληρικῶν, θὰ εὑρεθοῦν ἄλλοι ἥρωες κληρικοί, γιὰ νὰ παύσουν καὶ αὐτοὶ τὸ μνημόσυνο ἐνόχων στὸ ὕψιστο ζήτημα τῆς Πίστεως; Ἡ παῦσι τοῦ μνημοσύνου δὲν στοιχίζει μόνο στοὺς ἐνόχους· στοιχίζει καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ παύουν τὸ μνημόσυνο, στοιχίζει ἀπηνεῖς διωγμούς. Γι’ αὐτὸ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι προηγουμένως ἦταν ὑπὲρ τῆς παύσεως τοῦ μνημοσύνου, τώρα, κατόπιν, ὅπως φαίνεται, καταθλιπτικῶν πιέσεων, καὶ ὑπολογισμοῦ συνεπειῶν, κόστους δηλαδὴ σ’ αὐτούς, λέγουν, ὅτι δὲν πρέτει νὰ παυθῆ τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου καὶ ἄλλων. Καὶ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν παλινῳδία τους φέρουν δύο ἐπιχειρήματα.

Δὲν πρέπει, λέγουν, νὰ γίνη παῦσι τοῦ μνημοσύνου χάριν τῆς ἑνότητος τῆς ἐκκλησίας, καὶ γιὰ νὰ μὴ καθαιρεθοῦν οἱ παύοντες τὸ μνημόσυνο καὶ βρεθοῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

Σαθρὰ τὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἀντίθετα πρὸς τοὺς Ι. Κανόνες, τὸν ΛΑ΄ Ἀποστολικὸ καὶ τὸν ΙΕ' τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων δύναται κληρικὸς νὰ παύση τὸ μνημόσυνο προϊσταμένου γιὰ θέμα πίστεως καὶ δικαιοσύνης.

Κατὰ τὸν ΙΕ' Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου οἱ παύοντες τὸ μνημόσυνο δὲν προσβάλλουν τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ' ἐνεργοῦν ὑπὲρ τῆς ἑνότητας· δὲν δημιουργοῦν σχίσμα, ἀλλ' ἐνεργοῦν κατὰ τοῦ σχίσματος. Ἐπὶ λεξει ὁ Κανὼν λέγει: «Οὐκ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωση τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμαν, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι».

Ἐπίσης ὁ Κανὼν γι' αὐτοὺς τοὺς κληρικοὺς λέγει, ὅτι, ὄχι μόνο δὲν ὑπόκεινται σὲ ἐπιτίμιο, ἄλλα καὶ εἶνε ἄξιοι τιμῆς. Καὶ συνεπῶς, ἂν ἀδίκως καθαιρεθοῦν, δὲν εἶνε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἀλλ' ἀξιώτερα μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καθαιρέθηκαν ἀδίκως καὶ μεγάλοι Πατέρες καὶ εἶνε οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι τῆς ἐκκλησίας

Ἂς παυθῆ λοιτὸν τὸ μνημόσυνο τῶν προδοτῶν τῆς Πίστεως, μήπως μετανοήσουν καὶ σωθοῦν. Αὐτὸ ἐπιβάλλει ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτούς.

_____________________________________________________

Κανάλι Πατρῶν SuperB  Ἔτος 1996
΄ 

Κανάλι Πατρῶν SuperB  Ἔτος 1996

Καλεσμένος ὁ κ. Νῖκος Σωτηρόπουλος

Στο http://www.youtube.com/watch?v=2ZQumY-eFNM&feature=player_embedded


Σωτηρόπουλος: Νὰ σᾶς διακόψω. Εἴπατε ὅτι ἑτοιμάζεται μιὰ νέα Φερράρα-Φλωρεντία. Δὲν ἑτοιμάζεται, ἤδη ἔχει γίνει μιὰ νέα Φερράρα-Φλωρεντία τὸ 1993 στὸ Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου, ὅπου ἀπὸ τὶς δεκαπέντε (15) τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐννέα (9) Ὀρθοδόξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν  τῶν περισσοτέρων ὑπέγραψαν τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία, σύμφωνα μὲ τὴνyle="background-color: white; color: #3f3f3f; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: justify;">Σωτηρόπουλος: Γιατὶ δὲν εἶναι τόσο καλοί, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δειλοί. Δὲν θέλουν νὰ ἔχουν περιπέτειες...

«Οἱ κοσμικοὶ Δεσποτάδες... εἶναι ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ; Μόνο τὰ μυστήρια ἰσχύουν ἀπ’ αὐτούς, ἐπειδὴ εἶναι χειροτονημένοι Ὀρθόδοξοι. Κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι συμφορά. Νὰ δοξάζουμε, ὅμως, ἐπαναλαμβάνω τὸ Θεό, διότι ἔχουμε καὶ ...καλοὺς ἐπισκόπους... κι ἔχουμε καὶ πολλοὺς καλοὺς ἱερεῖς ἀκόμα. Ἐκεῖνο ποὺ πάλι σπανίζει, εἶναι τὰ ἡρωϊκὰ πνεύματα. Στὴν Ἀθήνα τρεῖς τέσσερις ἱερεῖς, ὅταν μὲ εἶδαν στὸ Ναό, ἦρθαν ὅλοι καὶ μὲ ἠσπάσθησαν. Νὰ πῶ καὶ κάτι ποὺ ντράπηκα, μερικοὶ ἔσκυψαν νὰ μolor: #3f3f3f; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; font-size: medium;">3f; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; font-size: medium;">
Λέω.. Νὰ ῤθῶ τὴν ἄλλη Κυριακὴ νὰ μιλήσω στὸ ναό σας;

Ξέρεις, λένε, ἀναγνωρίζουμε ὅλο τὸ δίκαιό σας· ἐὰν ἔρθεις καὶ μιλήσεις μᾶς κλάδεψε ὁ Δέσποτας.

Δὲν ἔχουμε ἥρωες. Ἔχουμε καλοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ ὄχι τόσο καλούς, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δειλοί. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὄχι δειλίας, νὰ δώσει στοὺς ἱερεῖς δύναμη ἀπὸ τὴ δύναμη ποὺ ἔδωσε τὴν Πεντηκοστή, ὥστε νὰ γεννηθοῦν ἥρωες μέσα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ νὰ μὴν ὑπολογίζουν κακοὺς ἐπισκόπους, ἀλλὰ νὰ ὑπολογίζουν τὸ Χριστό.

Τηλεθεατής: Γιατί αὐτοὶ οἱ καλοὶ Ἐπίσκοποι, δὲν κόβουν τὸ Μνημόσυνό του;

Σωτηρόπουλος: Γιατὶ δὲν εἶναι τόσο καλοί, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δειλοί. Δὲν θέλουν νὰ ἔχουν περιπέτειες...Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι παναίρεση, εἶναι πανθρησκεία, θρησκευτικός συγκρητισμός. Εἶναι χειρότερος κι ἀπὸ τὸν Ἀρειανισμό, διότι θέλει νὰ ἑνώσει ὅλες τὶς αἱρέσεις κι ὅλες τὶς ψεύτικες θρησκεῖες μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι ἀνατροπὴ τῶν πάντων».

(SuperB, Ἐκπομπὴ Βαγγέλη Κουτρουμπέλη μὲ θέμα «Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ἡ Ἀλήθεια», Καλεσμένος ὁ κ. Νῖκος Σωτηρόπουλος. Πάτρα 1996, 2:10:40-1:20:00).


ΠΗΓΗ:paterikiparadosi.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου