ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΡΟς ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟς. ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΗ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΓΡΑΦΗ ΤΟ 1970!Υπόμνημα Αγιορειτών Μοναχών προς την Αριστείνδην Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος
  • Ὅτι ἔστι κακὴ ὁμόνοια καὶ καλὴ διαφωνία· ἐστι σχισθῆναι καλῶς καὶ ὁμονοῆσαι κακῶς· οἷς γάρ ἡ φιλία πρόξενος ἀπωλείας, τούτοις τὸ μῖσος ὑπόθεσις ἀρετῆς γίνεται· καὶ κρείσσων ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις (Ἱ. Βρυεννίου, «Ἅπαντα», Τόμος Α’, σελ. 482). Δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον, Σεβασμιώτατοι, νὰ ὁμιλῶμεν περὶ «οἰκονομίας ἄχρι καιροῦ», ὅταν αἱ προθέσεις καὶ τὰ προγράμματα του Οἰκ. Θρόνου τυγχάνουσι σφόδρα προδοτικὰ καὶ ἐπίβουλα τῆς ὀρθῆς πίστεως. Ποία εἰσέτι οἰκονομία εἶναι δυνατὸν νὰ θεραπεύση τὸν ἀνιάτως νοσήσαντα; Ὅταν δὲ ὁ καιρὸς παρέρχηται καὶ κατὰ τὰς ὑφηγήσεις τῆς πονηρᾶς οἰκονομίας ὁ «ἀσθενῶν» λαμβάνη ἀντὶ θεραπευτηρίων συνταγῶν συγχαρητηρίους ἐπιστολὰς διὰ τὸ λαμπρὸν τῆς ὑγείας του ἅμα καὶ πορείας, τὶ ἀν εἴη τῆς οἰκονομίας ταύτης ζημιωδέστερον; «Τις εὐσεβὴς σιγήσειεν, ἐνώπιον τῆς τραγικῆς ταύτης πραγματικότητος; τὶ ὅλως ἠρεμήσει; καὶ γὰρ τὴν συγκατάθεσιν ἡ σιωπὴ σημαίνει». (Μελέτιος Ομολογητής)

ΠΗΓΗ:ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ, ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου