ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Αν δεν θέλεις απο τον ερχόμενο Ιούνιο να "εικάσουν" ότι επιθυμείς εσύ ή οι συγγενείς σου να γίνεις "αποθήκη ανθρώπινων ανταλλακτικών", ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ


  • Αν  δεν θέλεις   απο τον ερχόμενο Ιούνιο να  "εικάσουν" ότι  επιθυμείς  εσύ  ή οι συγγενείς σου   να   γίνεις   "αποθήκη  ανθρωπίνων ανταλλακτικών"
  •  Αν  είσαι απο εκείνους  που θεωρούν  την προκλητή  αφαίρεση  ζωής  είτε ως  φόνο  είτε   ως αυτοκτονία   
  •  Αν αναρωτιέσαι  γιατί  οι άλλοι  ευρωπαϊκοί λαοί  αντέδρασαν  στις απόπειρες  επιβολής παρόμοιων  φασιστικών  νόμων  "εικαζόμενης συναίνεσης"

Τότε συμπλήρωσε άμεσα την παρακάτω  υπεύθυνη δήλωση  :
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων –Τμῆμα Προώθησης Δωρεᾶς Ἰστῶν καί Ὀργάνων
Ἀν. Τσόχα 5, ΤΚ 11521 Ἀθήνα –Φάξ: 2107255066, τηλ. 2132027021, 2132027017, τετραψήφ. 1147
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Σέ περίπτωση θανάτου δέν ἐπιθυμῶ νά ληφθοῦν τά ὄργανά μου πρός μεταμόσχευση, δέν ἐπιτρέπω σέ κανένα (συγγενῆ μου ἤ τρίτο ἤ ὁποιονδήποτε φορέα δημόσιο ἤ ἰδιωτικό), σέ οποιονδήποτε χρόνο, καί γιά ὁποια­δήποτε αἰτία, νά ἀνακαλέσει αὐτήν τήν ἀπόφασή μου, ὁμοίως δέν ἐκχωρῶ σέ κανέναν, κανένα δικαίωμα στή σωματική μου ἀκεραιότητα πρίν καί μετά τή σωματική μου ἀποβίωση. 
Ἐπίσης αἰτοῦμαι νά γνωστοποιήσετε τήν παροῦσα πρός ὅλους τούς ἁρμοδίους φορεῖς τοῦ δημοσίου καί ἰδιω­τικοῦ τομέα, πού μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἐμπλέκονται μέ τό θέμα ὡς ἁρμόδιοι γιά τήν ἀφαίρεση ἤ μεταμόσχευση ἀνθρωπίνων ὀργάνων, τούς ὁποίους διά τῆς παρούσης θεωρῶ ἐνημερωμένους. 
Τήν ἴδια ὡς ἄνω δήλωση κάνω καί γιά λογαριασμό τῶν κάτωθι ἀναφερομένων ἀνηλίκων τέκνων μου, τῶν ὁποίων ἔχω τή γονική μέριμνα καί ἡ ὁποία ἰσχύει μέχρι τήν ἐνηλικίωσή τους.
Ὀνοματεπώνυμα                                                                                Ἠμερομηνία γέννησης
.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Ημερομηνία:      ……….20……
Ο – Η Δηλ...
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
*Θεωρῆστε τουλάχιστον σέ 3 ἀντίγραφα τῆς δηλώσεώς σας τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς σας, σέ Δημόσια Ἀρχή (ΚΕΠ, Δῆμο, Ἀστυνομία, κλπ), ἀποστείλατε ταχυδρομικά στόν Ε.Ο.Μ. (Ἀν. Τσόχα 5, ΤΚ 11521 Ἀθήνα) ἤ μέ Φάξ στό 2107255066 καί μετά τηλεφωνῆστε ἀμέσως στή Γραμματεία τοῦ Ε.Ο.Μ. να ζητήσετε τόν ἀριθμό πρωτοκόλλου.
Ἐάν ἐπιθυμεῖτε ἀπό τά ἐπικυρωμένα ἀντίγραφα πού θά σᾶς ἐπιστρέψει ὁ Ε.Ο.Μ. στεῖλτε ἕνα στήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί ἕνα σέ πρόσωπο ἐμπιστοσύνης σας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!

Θεωρῆστε τουλάχιστον σέ 3 ἀντίγραφα τῆς δηλώσεώς σας τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς σας, σέ Δημόσια Ἀρχή (ΚΕΠ, Δῆμο, Ἀστυνομία, κλπ)
Αποστείλατε ταχυδρομικά στόν Ε.Ο.Μ. (Ἀν. Τσόχα 5, ΤΚ 11521 Ἀθήνα) ἤ μέ Φάξ στό 2107255066 καί μετά τηλεφωνῆστε ἀμέσως στή Γραμματεία τοῦ Ε.Ο.Μ. να ζητήσετε τόν ἀριθμό πρωτοκόλλου.

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε ἀπό τά ἐπικυρωμένα ἀντίγραφα πού θά σᾶς ἐπιστρέψει ὁ Ε.Ο.Μ. στεῖλτε ἕνα στήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί ἕνα σέ πρόσωπο ἐμπιστοσύνης σας.

Εστία Πατερικών Μελετών  

Ταχ. διεύθυνση: Β. Ηπείρου 47  Μαρούσι 

τηλ. 210 8025211

e-mail : estiapm@gmail.com

Ιστοσελίδα :http://www.orthros.eu/

Ναι  στην δωρεά  ΜΗ ΖΩΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΟΧΙ  στην ψευτοαγάπη  της  "εικαζόμενης" συναίνεσης  στην αφαίρεση  της  Θεόσδοτης ζωής  με το πρόσχημα  της   "προσφοράς" ζωτικών  οργάνων.
Το πιό κάτω Video με τον καθηγητή  της πυρηνικής ιατρικής του ΑΠΘ  κ. Καρακατσάνη, όχι μόνο θα σας σοκάρει αλλά  θα σας κάνει  να αναρωτηθείτε  για το πως και  πόσο έχει  αλλοιωθεί η ανθρώπινη  και  ειδικά  η  χριστιανική σκέψη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου