ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Θὰ διακόψουμε τὸ μνημόσυνό σας, ἐὰν δὲν ὀρθοτομεῖτε....

ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ, ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΣΑΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΚΟΜΜΑΤΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Θα διακοψουμε το μνημοσυνο σας, εαν δεν ορθοτομειτε.... Ἐν Παραμυθιᾷ τῇ 23ῃ Αὐγούστου 1972 Πρός Τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κύριον Κύριον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον-Φανάριον Παναγιώτατε, Ἐλάβομεν τηλεγράφημα Ὑμετέρας Παναγιότητος καί τό ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 449 Εἰρηνικόν Ὑμῶν Γράμμα, δι’ ὧν ἀγγέλετε ἡμῖν τά τῆς ἀναδείξεως καί καταστάσεως Ὑμῶν εἰς τόν Πρωτόθρονον Πατριαρχικόν θρόνον. Ἐδοξάσαμεν τόν Θεόν, διότι ᾠκονόμησε οὕτω τά πράγματα καί ἀπεκλείσθησαν διαβεβλημένα καί ἐπί ἠθικῇ καί ἐπί πίστει ὀρθῇ πρόσωπα. Πιστεύομεν ὅτι εἶσθε θεοπρόβλητος. Ἔχομεν δι’ ἐλπίδος ὅτι θά ὀρθώσητε τό ἀνάστημά σας καί «θά βάλετε εἰς τήν θέσιν των» τά κακῶς ἔχοντα ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἤτοι τήν ἐπί ζημίᾳ τῆς ὀρθοδοξίας ἀχαλίνωτον τάσιν πρός ἕνωσιν μέ τούς αἰωνίως ἀμετανοήτους καί ἐπιβουλευομένους τήν Ὀρθόδοξον κατ’ Ἀνατολάς Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, τήν ὄντως Ἐκκλησίαν. Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν καί ἱκετεύομεν γονυκλινῶς: δηλώσατέ τό μετά παρρησίας καί ἀπεριφράστως «ὅτι δεχόμεθα διάλογον μέ τούς Καθολικούς καί Πρωτεστάντας καί Ἀντιχαλκηδονίους ὑπό τόν ρητόν ὅρον ὅπως ἕκαστος, ὅσον ἀφορᾷ τό δόγμα, θελήσῃ νά παραδεχθῇ ἀνεπιφυλάκτως πάντα τά ὑπό τῶν 7 ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπιθέντα καί οὐδέν πέραν τούτων. Ἐπιτραπήτω μοι μέ ὅλον τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν νά προσθέσω ἀκόμη ὅτι πρέπει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πρωτίστως νά προσέξῃ τήν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί εἶτα νά προχωρῇ μετά περισκέψεως πολλῆς εἰς διάλογον διά τήν ἕνωσιν μετά τῶν αἱρετικῶν. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θά γίνῃ τό ἀντίθετον. Ἡ Ορθοδοξία θά κομματιασθῇ πρός χαράν τῶν Παπικῶν καί τῶν ἄλλων ἐχθρῶν τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά τότε τί λόγον θά δώσωμεν εἰς τόν Θεόν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως; Ἐλπίζοντες ὅτι θά ἀναθεωρήσετε τά ὅσα ἐδηλώσατε, ὅτι θά ἀκολουθήσητε πιστῶς τήν γραμμήν τοῦ Προκατόχου Σας ὅσον ἀφορᾷ τήν ἕνωσιν, συγχαίρομεν Ὑμᾶς θερμῶς ἐπί τῇ ἀναδείξει Σας ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν χαρίζηται Ὑμῖν μακροζωΐαν καί δυνάμεις πολλάς, σωματικάς καί πνευματικάς, ἵνα φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τήν ὑψηλήν ἀποστολήν Σας πρός δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Οὐρανίου Αὐτῆς Δομήτορος. Ἐπί τούτοις δηλοῦμεν, Παναγιώτατε, ὅτι πρίν ἤ λάβωμεν τό τίμιον  Ὑμῶν γράμμα ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ὀνόματός Σας ἐν  Ὕδρᾳ εὑρισκόμενοι καί συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἁγίου Ὕδρας ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Προφήτου Ἠλιοῦ, ἐπί τῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ μνήμῃ· ἐξακολουθοῦμεν δέ μνημονεύοντες Ὑμῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις· πλήν δέν διστάζομεν νά δηλώσωμεν ὅτι τελοῦμεν πάντοτε ἐν ἐπιφυλακῇ καί εἰς περίπτωσιν πού ἤθελε διαπιστωθῇ ἀντορθόδοξός τις ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου, δίχα συμφώνου γνώμης πασῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θά διακόψωμεν καί Ὑμῶν τό μνημόσυνον, διότι δέν τό ἀνέχεται ἡ συνείδησις ἡμῶν νά μνημονεύωμεν τῆς Κεφαλῆς ἡμῶν ὡς ὀρθοτομούσης, ἐνῶ δέν ὀρθοτομεῖ. Τέλος ἐπικαλούμενοι τάς θεοπειθεῖς εὐχάς τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Κορυφῆς ἐκφράζομεν τήν εὐγνώμονα εὐχαριστίαν ἡμῶν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις ἡμῶν εὐχάς Αὐτοῦ καί διατελοῦμεν μετά σεβασμοῦ βαθέος τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός. Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Παῦλος (1922-1993) ΠΗΓΗ ''ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου