ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Θλιβερές και ανεξήγητες δογματικώς και εκκλησιολογικώς θέσεις του καθηγητου Τσελεγγιδη!

Δημήτριος Τσελεγγίδης (καθηγητὴς Δογματικῆς):
«Ὡς δογματολόγος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἔχω τήν βαθύτατη πεποίθηση, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησιολογική αἵρεση, ἀλλά καί ἡ ἐπικινδυνότερη πολυαίρεση, πού ἐμφανίστηκε ποτέ στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο, γιατί ὁ Οἰκουμενισμός, ἐξαιτίας τοῦ συγκρητιστικοῦ χαρακτῆρα του, συνιστᾶ τήν πιό δόλια ἀμφισβήτηση τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν πιό σοβαρή νόθευσή της. Ἀμβλύνει σέ ἀπαράδεκτο βαθμό τήν δογματική συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καί δημιουργεῖ σύγχυση γύρω ἀπό τήν ταυτότητα τῆς Πίστεώς μας. Κενώνει πονηρά τήν ἀκεραιότητα τῆς σώζουσας Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας –πρᾶγμα πού ἔχει ὀλέθριες σωτηριολογικές συνέπειες- μέ τό νά θεωρεῖ ὅλες τίς θρησκευτικές πίστεις νόμιμες σωτηριολογικῶς, ὅταν ὑποστηρίζει, ὅτι ὅλες οἱ ἑτερόδοξες καί ἑτερόθρησκες πίστεις εἶναι ὁδοί, πού ὁδηγοῦν στήν ἴδια σωτηρία» (ἐδῶ).


Σχόλιο:

    Ὁ κ. Τσελεγγίδης διδάσκει,  αἰτιολογεῖ θεολογικὰ  καὶ  ΟΜΟΛΟΓΕΙ  τὸ ἑξῆς βαρυσήμαντο: Ὅτι ἔχει

«τήν βαθύτατη πεποίθηση, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησιολογική αἵρεση, ἀλλά καί ἡ ἐπικινδυνότερη πολυαίρεση, πού ἐμφανίστηκε ποτέ στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας»!

  Αὐτὴ ἡ φρικτὴ  ΟΜΟΛΟΓΙΑ  δὲν τὸν ἐμποδίζει νὰ  προπαγανδίζει ἀνερυθρίαστα –ἀνὰ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ποὺ ἐπισκέπτεται ὡς ὁμιλητής–  τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς «μεγαλύτερης καὶ ἐπικινδυνότερης πολυαίρεσης»!!!  Ἀνεξήγητα θεολογικῶς πράγματα!
    Κι ὅμως γνωρίζει ὅτι στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ «ἐπὶ ὑποψίας αἱρέσεως»! Πόσο μᾶλλον σὲ πραγματικές, ἔστω καὶ μικρὲς αἱρέσεις! Πόσο μᾶλλον σὲ μεγαλύτερες αἱρέσεις!! Πόσο μᾶλλον περισσότερο στὶς μεγάλες αἱρέσεις!!! Καί, βέβαια, πόσο ἀκόμα περισσότερο στὴν «μεγαλύτερη ἐκκλησιολογική αἵρεση» ὅλων τῶν ἐποχῶν (κατὰ Τσελεγγίδη)· τὴν ἐσχατολογικὴ αἵρεση, τὴν τελευταία αἵρεση τῆς ἱστορίας, ποὺ δὲν θὰ καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο, κατὰ τὸν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο καὶ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ!!!!
     Δηλαδή, ὁ κ. Τσελεγγίδης, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης (καὶ ἡ παρέα τους) ἔχουν ἐγκλωβίσει μὲ τὴν διδασκαλία τους χιλιάδες πιστοὺς στὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς «ἄχρι τοῦ καιροῦ» τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῆς Δευτέρας Παρουσίας.
     Καὶ ἐκτιμῶ ὅτι τὸ κάνουν αὐτό, παρότι πλέον ἔχουν «καταλάβει» τὸ λάθος τους, ἀλλ’ ἡ δειλία καὶ ὁ ἐγωϊσμὸς (ποὺ μᾶς διδάσκουν νὰ πολεμᾶμε) δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ τὸ παραδεχτοῦν δημόσια ἐν μετανοίᾳ (μετάνοια ποὺ μᾶς διδάσκουν νὰ ἔχουμε), γιὰ νὰ γίνει «χαρὰ ἐν οὐρανῷ» καὶ νὰ βοηθήσουν χιλιάδες πιστοὺς νὰ ἀπεγκλωβιστοῦν ἀπὸ τὴν ΚΑΚΟΔΟΞΗ θεωρία ποὺ διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ ἐπισκοποκεντρισμοῦ ἐπεκράτησε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: τὴν «ἐς ἀεὶ» κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς! Θεωροῦν ὅσους ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς (ἀκολουθοῦντες τοὺς Ἁγίους Πατέρες) ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας, καταδικάζουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ὡς σχίσμα, ἐνῶ τὴν παραμονὴ καὶ κοινωνία μετὰ τῶν αἱρετικῶν, θεωροῦν ὡς σωτηρία!
Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου