ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Ιεροί Κανόνες από την διαχρονική Ιερά διδασκαλία των Θεολόγων και Απλανων Αγίων Πατερων της Εκκλησίας


Ιεροι Κανόνες από την διαχρονική Ιερά διδασκαλία των Θεολογων και Απλανων Αγίων Πατερων της Εκκλησίας, ως οδηγός και μπούσουλας προς αντιμετώπιση της Αιρεσεως του Οικουμενισμού και των Αιρετικών Οικουμενιστων Επισκόπων, Ιερέων και Μοναχων. 

Και εφόσον είναι αδύνατον να μην τηρείται ο Λόγος του Θεού και να είναι θέλημα του Θεου, κατά το Αψευδες στόμα του Χριστού, "Οποιος δέχεται εσάς δέχεται εμένα και όποιος δέχεται εμένα δέχεται αυτόν που με απέστειλε... και όποιος δεν δέχεται εσάς και τους λόγους σας ή κρίση για τα Σόδομα και τα Γόμορρα θα είναι ανεκτοτερη πάρα για τον άνθρωπο αυτόν ", οι Χριστιανοί θα κάνουμε υπακοη στο θέλημα του Θεου, συμφωνως και με τον Ορο της Ζ' Οικουμενικης Συνοδου:
"Οι Προφηται ως ειδον, οι Αποστολοι ως εδιδαξαν, η Εκκλησία ως παρελαβεν, οι Διδασκαλοι ως εδογματισαν, η οικουμενη ως συμπεφρονηκεν, η Χάρις ως ελαμψεν...".
Και "Η αιρεσις χωριζει από της Εκκλησίας πάντα ανθρωπον". 
" Ει τις πασαν παραδοσιν εκκλησιαστικην εγγραφων ή αγραφων αθετει, ανάθεμα έστω".

α) Αγιος Ιωάννης Θεολογος: "Ει τις έρχεται προς υμάς και ταυτην την διδαχην ου φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν εις οικιαν, και χαιρειν αυτω μη λέγετε, ο γαρ λεγων αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτού τοις πονηροις".

β) Αγιος Απόστολος Παύλος: "Αλλά και εάν ημεις ή άγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ' ο παραλάβετεανάθεμα έστω. Ως προειρηκαμεν, και άρτι πάλιν λέγω, ει τις υμας ευαγγελιζηται παρ' ο παραλάβετε, ανάθεμα έστω".

γ) Αποστολικες Διαταγές 19 κεφ. του δεύτερου βιβλίου: "Ινα μηποτε ειπη ο λαϊκος, ότι εγώ προβατον ειμί και ου ποιμην, και
ουδένα λόγον εμαυτου πεποιημαι, ο ποιμην όψεται, και αυτός μονος εισπραχθησεται την υπέρ εμου δίκην, ωσπερ γαρ τω καλώ ποιμενι το μη ακολουθούν προβατον λυκοις εκειτε εις διαφθοραν, ουτω τω πονηρω ποιμενι το ακολουθούν προδηλον έχει θάνατον, ότι κατατρωξεται αυτό, διό φευκτεον από των φθορεων ποιμενων".

δ) Αποτείχισις ΛΑ' Αποστολικου Κανονος: "Οποιος Πρεσβυτερος ήθελε καταφρονηση τον ιδικόν του Επίσκοπον, και χωρίς να γνωριση αυτόν πως σφαλλει φανερά ή εις την ευσεβειαν, ή εις την δικαιοσυνην: ταυτον ειπείν, χωρίς να γνωριση αυτόν πως είναι φανερά, ή αιρετικος, ή άδικος... ο τούτος ως φιλαρχος, ας καθαιρηται ".

ε) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Μέγα Βασιλειου: "Είναι φανερή εκπτωσις από την Πίστη και κατηγορία υπερηφανιας ή το να αθετηται κάτι από τα γραμμένα ή το να εισαγονται καινούργια μη γραμμένα, αφού ο Κύριος είπε, << τα εμα πρόβατα της φωνής μου ακούει >>. Και νωρίτερα είπε, <<αλλοτριω δε ου μη ακολουθησωσιν, αλλά φευξονται απ'αυτού, ότι ουκ οιδασι την φωνην των αλλοτριων>> ".

"Οποιοι προσποιουνται ότι ομολογούν την υγια πίστη και κοινωνουν με ετεροφρονες, αυτούς, εάν μετά από ειδοποίηση δεν απομακρυνθουν, όχι μόνον ακοινωνητους να έχετε, αλλά ούτε αδελφους να τους λέτε ".

στ) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Μέγα Αθανάσιου: "Εάν ο Επισκοπος ή ο Πρεσβυτερος οι οντες οφθαλμοι της Εκκλησίας, κακώς αναστρεφωνται και σκανδαλιζωσι τον λαόν, χρη αυτούς εκβαλλεσθαι. Συμφέρον γαρ άνευ αυτών συναθροιζεσθαι εις ευκτηριον οίκον, ή μετά αυτών εμβληθηναι, ως μετά Άννα και Καϊαφα, εις την γεενναν του πυρος".

"Ίδωμεν δε όμως και προς τούτοις και αυτήν την εξ αρχής παραδοσιν και διδασκαλιαν και πιστιν της Καθολικής Εκκλησίας, ην ο μεν Κύριος εδωκεν, οι δε Αποστολοι εκηρυξαν, και οι Πατέρες εφυλαξαν. Εν ταύτη γαρ η Εκκλησία τεθεμελιωται, και ο ταύτης εκπιπτων ουτ 'αν ετι λεγοιτο Χριστιανός... και μάλιστα ων το φρονιμα αποστρεφομεθα, τούτους από της κοινωνίας προσηκει φευγειν".

ζ) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου: "Πως λοιπόν ο Παύλος λέγει, << να υπακουτε και να υποτασσεσθε στους προϊσταμενους σας;>> Αφού είπε προηγουμένως, <<να αναλογιζεσθε την όλη πορεία της ζωής τους και να μημεισθε την Πίστη τους>>, κατόπιν πρόσθεσε, <<να υπακουτε και να υποτασσεσθε στους προϊσταμενους σας>>. Τι λοιπόν θα συμβεί, λέγει, όταν είναι κακός και δεν τον υπακουμε; Κακός, πως το εννοείς; εάν είναι τέτοιος εξ αιτίας της Πίστεως, απέφευγέ τον και απομακρύνσου από αυτόν, όχι μόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά και αν ακόμη είναι άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό, εάν όμως είναι κακός ως προς την ιδιωτική του ζωή, μην ασχολείσαι με αυτήν... αφού και το, <<μη κρίνετε για να μη κριθητε >>, αναφέρεται στον τρόπο ζωής, και οχι στην Πίστη ".

" Το <<ει τις ευαγγελιζεται υμιν παρ' ο παρελαβατε, ανάθεμα>>, δεν είπε εάν σας κηρυττουν τα αντίθετα ή ανατρέπουν το παν, αλλά έστω και εάν το παραμικρό σας κηρυττουν που να είναι διαφορετικό από αυτό που παραλάβατε, και εάν το παραμικρό αλλάξουν, να είναι ανάθεμα ".

η) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Αγίου Γρηγορίου θεολόγου: "Εχουσιν ουτοι οι αιρετικοι τους οίκους ημεις τον Ενοικον ουτοι τους ναούς, ημεις τον Θεον... Ουτοι δήμους, ημεις αγγέλους, ουτοι θράσος, Πιστιν ημεις, ουτοι το απειλειν, ημεις το προσευχεσθαι, ουτοι το βαλλειν, ημεις το φερειν, ουτοι χρυσον και αργυρον, ημεις λόγον κεκαθαρμενον... Μικρον μοι το ποιμνιον; Αλλά ουκ επί κρημνων φερομενον. Στενή η μάνδρα, πλην λυκοις ανεπιβατος, πλην ου παραδεχομενη ληστην, ουδε υπερβαινομενη κλεπταις και ξενοις".

"Τους ουν ούτω φρονουντας και διδάσκοντας έχε κοινωνικούς, επει και ημεις, τους δε ετερως έχοντας αποστρεφου και αλλοτριους ηγου και του Θεου και της Καθολικής Εκκλησίας ".

θ) Αγιος Κύριλος Αλεξανδρειας προς αποτειχισμενους, επι αιρεσεως του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου :"... μήτε κοινωνουντες, μήτε μην ως διδασκαλω προσεχοντες, ει μένει λύκος αντί ποιμενος... Τοις δε γε των κληρικων ή λαϊκών δια την ορθην πιστιν κεχωρισμενοις ή καθαιρεθεισι παρ 'αυτού, κοινωνουμεν ημεις, ου την εκείνου κυρουντες αδικον ψηφον, επαινουντες δε μάλλον τους πεπονθοτας, κἀκεῖνο λεγοντες αυτοις, << Ει ονειδιζεσθε εν Κυριω, μακάριοι, ότι της δυναμεως και το του Θεου Πνευμα εις υμας αναπαυεται >>".

ι) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Αγίου Μαξίμου Ομολογητου: "Ο Θεός εκλεξαμενος εξηγειρεν Αποστολους και Προφητας και Διδασκαλους προς τον καταρτισμον των Αγίων, ο δε διαβολος ψευδαποστολους και ψευδοπροφητας και ψευδοδιδασκαλους κατά της ευσεβειας εκλεξαμενος εξηγειρε, ώστε και τον παλαιον πολεμηθηναι νομον και τον ευαγγελικον. Ψευδαποστολους δε και ψευδοπροφητας και ψευδοδιδασκαλους μονους νοω τους αιρετικους, ων οι λόγοι και οι λογισμοι διεστραμμενοι εισιν. Ωσπερ ουν ο τους αληθεις Αποστολους και Προφητας και Διδασκαλους δεχομενος Θεον δέχεται, ούτω και ο τους ψευδαποστολους και ψευδοπροφητας και ψευδοδιδασκαλους δεχομενος τον διαβολον δέχεται".

θ) Ιερος Κανόνας Αποτείχισις Αγίου Σωφρονιου Πατριαρχου Ιεροσολυμων: "Ει τις Πρεσβυτερος ή Διακονος ως δήθεν επί εγκληματι του οικείου κατεγνωκως Επισκοπου προ Συνοδικης διαγνωσεως αποστη της αυτού κοινωνίας, και μη αναφέρη το όνομα αυτού, καθαιρεισθω. Ει δε τινες αποσταιν τινος ου δια προφασιν εγκλήματος, αλλά δι' Αιρεσιν υπό Συνόδου ή Αγίων Πατερων κατεγνωσμενην τιμής και αποδοχής άξιοι, ως οι Ορθοδοξοι".

ι) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Αγίου Θεοδώρου Στουδιτου: "Εφόσον γνωρίζει ότι υπάρχει αιρεσις, πρέπει να φεύγει μακρυα από την αιρεση, δηλαδή από τους Αιρετικους. Και δια να φευγωμε μακριά από τους Αιρετικους δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, παρά μόνον να μην εχωμε καμία Εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί τους και να μην τους μνημονευουμε στην Θεία Λειτουργία. Διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες απειλές από τους Αγιους, δι ' αυτούς οι οποίοι συγκαταβαινουν με τους Αιρετικους, όχι μόνον στην μνημονευση τους, αλλά ακόμη και της κοινής συνεστιασεως μαζί τους".

ια) Αποτείχισις ΙΕ' Ιερού Κανονος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου: "... εάν δε οι ρηθέντες Πρόεδροι είναι Αιρετικοι, και την Αιρεσιν αυτών κηρύττουσι παρρησια, και δια τούτο χωρίζονται οι εις αυτούς υποκειμενοι, και προτού να γένη ακόμη συνοδική κρίσις περί της αιρεσεως ταύτης, οι χωριζόμενοι αυτοί, όχι μόνον δια τον χωρισμον δεν καταδικάζονται, αλλά και τιμής πρεπούσης, ως Ορθοδοξοι, είναι άξιοι, επειδή, όχι σχίσμα επροξενησαν εις την Εκκλησίαν με τον χωρισμό αυτόν, αλλά μάλλον ηλευθερωσαν την Εκκλησίαν από το σχισμα και την αιρεσιν των ψευδεπισκόπων αυτών ".

ιβ) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Αγιορειτων Πατερων επί Πατριαρχου Ιωαννη Βεκου: "Ο μέγας του Κυριου Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, <<ει τις έρχεται προς υμάς και ταυτην την διδαχην ου φέρει μεθ ' εαυτού, χαιρειν αυτω μη λέγετε και εις οικιαν μη λαμβάνετε, ο γαρ λεγων αυτω χαιρειν, κοινωνει τοις εργοις αυτού τοις πονηροις >>...Εάν το να πεις απλά χαιρειν δίνεις κοινωνια με τα πονηρά έργα, πόσο μάλλον η διαπεραστικη αυτού μνημονευση και αυτά των φρικτων Θειων Μυστηρίων εκτεθειμενων ".

" Και ο μέγας πατηρ ημών και Ομολογητης Θεόδωρος ο Στουδιτης ταυτα λέγει προς τινα, δια της τιμιας αυτού επιστολής, <<εφης δε μοι ότι δεδοικας ειπείν τω πρεσβυτερω σου, μη αναφερειν τον αἱρεσιάρχην... πλην ότι μολυσμον έχει η κοινωνία εκ μονου του αναφερειν αυτόν, καν Ορθοδοξος ειη ο αναφερων >>".

ιγ) Αποτείχισις Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: "Ο Αιρετικος Ιωάννης Καλεκας εξέδωσε εγκυκλιον επιστολή με την οποίαν αναθεματιζει τον Αγ. Γρηγοριο και τους ομοφρονας του: "Τον Παλαμαν και τους ομοφρονας αυτού, και πάντα τα ασεβη αυτών δογματα, οικειοτερων δε ειπείν παραληρηματα... τολμησαντας ακανονιστως και ακριτως αποκοψαι το μνημόσυνον μου, τω απο της ζωαρχικης και Αγίας Τριαδος δεσμω καθυποβαλλομεν, και τω αναθεματι παραπεμπομεν. Η υπογραφή Ιωάννης ελέω Θεου Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης και Οικουμενικος Πατριάρχης".

ιδ) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Αγίου Μάρκου του Ευγενικου: "Να φυλαγετε ως καλή παρακαταθηκη με σιγουριά την Πατροπαραδοτη Πίστη μας, χωρίς τίποτε να πρόσθετετε και τίποτε να μην αφαιρειτε. Διότι μέχρι τώρα ούτε λειψη Πίστη έχομε, ούτε έχομε ανάγκη από Σύνοδο και Ορο να μαθωμε κάτι καινούργιο... Κανένας δεν εξουσιάζει την Πίστη μας, ούτε βασιλεύς, ούτε αρχιερεύς, ούτε ψευδοσυνοδος, ούτε κανένας άλλος, διότι μόνον ο Θεός είναι αυτός που μας την παρέδωσε, ο ίδιος και οι μαθητές του".

ιε) Αποτείχισις Αγιορειτων Πατερων επί Αιρετικου Πατριάρχου Αθηναγορα. Η Ιερά Κοινοτης του Αγίου Όρους κατά την Συνεδρια της 17-10-70 και 13-11-71, πήρε την ίδια απόφαση: "Διαμνημονευσις Οικουμενικού Πατριαρχου. Η έκτακτος Δ. Ι. Συναξις αναφέρεται εις την ακολουθον αποφασιν αυτής, υπό την έννοιαν ότι έκαστη Ιερά Μονη έχει την απόλυτον ελευθεριαν όπως ενεργη εν προκειμένω κατά την εαυτης κρισιν και συνείδησιν".

ιστ) Ιερος Κανόνας αποτείχισις Επισκοπου Αυγουστινου Καντιωτου: "Η Χριστιανική πίστη μας δεν δέχεται ούτε αφαίρεση ούτε προσθήκη... Ας προσέξουμε, όχι απλώς να προσέξουμε, αλλά να αγωνισθουμε γι αυτήν την πιστη. Έξω από την πιστη αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Γι αυτή την πιστη ας φωναξουμε και εμείς μαζί με τους Πατέρες των Οικουμενικων Συνόδων. 
Αυτή είναι η Αληθινή Πίστη, αυτή είναι η αιώνια Πίστη. Σε αυτήν βαπτισθηκαμε και σε αυτήν θα πεθανουμε αμήν".

ιζ) Αποτείχισις Αγιορειτων Πατερων επί Αιρετικου Πατριάρχου Βαρθολομαίου και Αιρετικης Οικουμενιστικης Συνόδου της Κρήτης: "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ 
Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας και ομοουσιου και ζωοποιού Τριαδος. 
Προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και τους Σεβαστούς αγιους Καθηγουμενους των Ιερων Μονών. 
<<Πας οστις ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων ομολογήσω καγω εμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοις, οστις δ' αν αρνησηται με εμπροσθεν των ανθρωπων, αρνησομαι καγω εμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοις>>...χαριτι θεία προχωρούμε εις την επιβεβλημένην διακοπην της μνημονευσεως του ονόματος του πατριαρχου. Λυπούμεθα, διότι η όντως οδυνηρή και στεναχωρη αυτή απόφαση οφείλεται, καθ ' ολοκληριαν, στην συνολική αιρετικη πορεία του πατριαρχου και των συν αυτω, επιστέγασμα της οποίας είναι οι αιρετικες αποφάσεις της ψευτοσυνοδου της Κρήτης".

Σύμφωνα με την αδιαμφισβήτητη Ιερά διδασκαλία των Θεοπνευστων Πατερων της Εκκλησίας που εκθεσαμε, βγαίνει το ασφαλές συμπέρασμα ότι οι τωρινοι Αιρετικοι Οικουμενιστες Επισκοποι και όσοι έχουν κοινωνία μαζί τους, είναι ενωμένοι μεταξύ τους δια της Αιρετικης πίστεως του Οικουμενισμού και δια της Ορθοδοξου Πιστεως χωρισμενοι από τον Θεο-Χριστο, καθώς μας το ξαναδιαβεβαιωνει και Αγιος Γρηγοριος Νύσσης, "Οποιος αναπτύσσει αιρετικο φρονιμα αποκοπτεται από την μυστική κεφαλή της Εκκλησίας, τον Χριστο". 

Και ένα τελευταίο γενικό κανόνα σε καιρό αιρέσεως που ισχύει ιδιαιτέρως στις μέρες μας είναι και αυτός, "Προς τα εκεί που πηγαίνουν οι περισσότεροι εσύ πήγαινε από την άλλη, εκεί που πηγαινουν οι περισσότεροι είναι τα παραμύθια, εκεί που πηγαίνουν οι λιγότεροι είναι η Αλήθεια".

Εύχεστε και για εμένα 

Μοναχος Μακαριος Κουτλουμουσιανος 

Καθισμα Αγίου Νικολάου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου