ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ:

Γιατί διακόπτουμε τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη.


          Ἐπὶ πολλὰ ἔτη γινόνταν λόγος γιὰ διακοπὴ μνημοσύνου, ἀλλὰ δὲν προχωροῦσε στὴν πράξη, ἐνῶ τώρα στὶς μέρες μας ξεκίνησε συγχρόνως ἀπὸ πολλὰ σημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ διακοπὴ μνημοσύνου ἑκάστου Ἐπισκόπου τῆς κάθε περιοχῆς.
          Τί σημάδι εἶναι αὐτό; Ἁπλά, μέχρι τώρα γινόνταν παραβάσεις καὶ καταπατήσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπὸ πολλὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας, πλὴν ὅμως μεμονωμένα, καὶ γι᾽ αὐτὸ ὁ Θεὸς μακροθυμοῦσε καὶ ἀνέμενε τὴν διόρθωση τῶν παρασυρομένων ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια τῆς ἀγαπολογίας καὶ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων εἰς βάρος τῆς ὀρθῆς πίστεως εἰς Χριστὸν καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων καὶ ἐντολῶν, ὅπως ἐκφράζονται ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ τὶς Συνόδους.
          Ὅμως μετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης τὰ πράγματα ἄλλαξαν, διότι πλέον δὲν εἶναι προσωπικὲς ἐνέργειες γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ δώσει λόγον ἕκαστος, ἀλλὰ εἶναι Συνοδικὲς ἀποφάσεις τὶς ὁποῖες ἢ τὶς ἀσπάζεσαι καὶ τὶς ἀκολουθεῖς ἢ τὶς θεωρεῖς ἀπαράδεκτες καὶ ἀπομακρύνεσαι γιὰ νὰ μὴ ἀσεβήσεις.
          Καὶ πρὶν γινόντουσαν παράνομες καὶ ἀσεβεῖς ἐνέργειες, ὅπως συμπροσευχὲς καὶ βλάσφημες δηλώσεις, στοὺς Διαλόγους, στὸ Π.Σ.Ε., στὶς συναντήσεις καὶ γιορτές, ἀπὸ τοὺς Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα, Δημήτριο, Βαρθολομαῖο κ.π.α. ποὺ εἶναι ἀμέτρητα, οἱ ὁποῖες μᾶς ἐνοχλοῦσαν καὶ ἀντιδρούσαμε, ἀλλὰ ἦταν ἀπὸ ξεχωριστὰ πρόσωπα μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία καὶ ἀραιά, ὅμως τώρα ἔγιναν σύσσωμα ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, μὲ Πανορθόδοξη Σύνοδο, μὲ ὁμόφωνη ὑπογραφὴ καὶ δεσμευτικὰ ὅπως λέει ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου κ. Βαρθολομαῖος.
          Ἆρα λοιπὸν ὅταν ἀκολουθεῖς μία Οἰκουμενιστικὴ Σύνοδο, δεσμεύεσαι, ὅπως ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Πάπα εἶναι Παπικός, ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Λούθηρο εἶναι Προτεστάντης, τὸν Σεβήρο εἶναι Μονοφυσίτης, τὸν Βαρθολομαῖο Οἰκουμενιστής, τὸν Μωάμεθ Μωαμεθανὸς, τὸν Βούδα Βουδιστής, τὸν Σατανᾶ Σατανιστής.
          Στὴν Σύνοδο ἔπρεπε ὁπωσδήποτε οἱ ἑτερόδοξοι νὰ ὀνομαστοῦν ἐκκλησίες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπῆρχαν ἀντιδράσεις ἀπὸ παραδοσιακοὺς Μητροπολῖτες τὶς ὠνόμασαν ἱστορικὲς ἐκκλησίες, δηλαδὴ ὅπως σ᾽ ὅλες τὶς Συνόδους γινόνταν ἀγῶνας μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ καινοτόμων γιὰ τὸ ποῖοι θὰ ἐπικρατήσουν, ἔτσι καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴν Σύνοδο ἐπεκράτησαν οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενιστὲς ποὺ ἦταν συντριπτικὴ πλειοψηφία καὶ ἀναγνώρισαν αἱρετικὲς ὁμολογίες καὶ συναγωγές, αἱρετικοὺς Διαλόγους, αἱρετικὰ Παγκόσμια Συμβούλια, αἱρετικοὺς γάμους, αἱρετικὲς βαπτίσεις, ἐνῶ, ἂν ἦταν Ὀρθοδοξη Σύνοδος, θὰ ἔπρεπε νὰ καταδικασει τὸ αἱρετικὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἔσχισε τὴν Ἐκκλησία καὶ αὐτὸν ποὺ τὸ ἔκανε, τὸν Μεταξάκη, τὴν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τῶν αἱρετικῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση τῶν αἱρετικῶν βαπτίσεων καὶ αὐτὸν ποὺ τὴν ἔκανε, τὸν Ἀθηναγόρα, τὶς ἀμέτρητες καὶ ἀτελείωτες συμπροσευχὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ τὶς κάνουν, π.χ. Βαρθολομαῖο κ.α.π.
          Αὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὸ «Πιστεύω» δὲν εἶναι αἱρετικός; Ὁ Ἄρειος ἄλλαξε τὸ «γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα» γι᾽αὐτὸ εἶναι αἱρετικός. Οἱ Παπικοὶ πρόσθεσαν τὸ filiogve καί -ὄχι μόνο γι᾽ αὐτό- εἶναι αἱρετικοίΚαὶ οἱΟἰκουμενιστὲς προσπάθησαν ν᾽ ἀλλάξουν τὸ πιστεύω «εἰς Μίαν Ἁγίαν,Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησία» καί -ὄχι μόνο γι᾽ αὐτό- εἶναι εἶναιαἱρετικοί.
          Ἐπίσης θέλουν νὰ ἑνωθοῦν μὲ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς γι᾽ αὐτὸ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι μόνο αἵρεση ἀλλὰ παναίρεσηδηλαδὴ ἕνωση ὅλωντῶν αἱρέσεων.
          Στὴν Ἐκκλησία  Χριστὸς μᾶς ἔβαλε γιὰ νὰ σωθοῦμε καὶ ὄχι νὰκαταποντιστοῦμεΔὲν εἶναι κρῖμα ἕνας αἱρετικὸς Πατριάρχης νὰ μᾶςἑνώσει μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ μᾶς κερδίσει  «βύθιος δράκων» ὅπωςκατάπιε ὅλους τοὺς αἱρετικούς;
          Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ  συνείδησή μας δὲνμᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μνημονεύουμε αὐτοὺς ποὺ ἀποδέχονται καὶ ἀκολουθοῦνἕναν αἱρετικὸ Πατριάρχη.
          Αὐτὸ δὲν εἶναι σχῖσμαδιότι ποῖος δημιουργεῖ σχῖσμα στὴνἘκκλησίαςαὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὰ δόγματα καὶ τὰ πιστεύωὅπως οἱ Ἄρειος,ΝεστόριοςΜακεδόνιοςΠύροςΒέκκος καὶ Σεβῆρος αὐτοὶ ποὺ δὲνἀδιαφοροῦνἀλλ᾽ ἀγωνίζονται κατὰ τῶν αἱρέσεωνὅπως οἱ ΜέγαςἈθανάσιος  ἐξορισθείςἍγιος Νικόλαος  φυλακισθείςἍγιος Παῦλος στραγγαλισθείςΜάξιμος  Ὁμολογητὴς  ἀποκοπεὶς γλῶσσα καὶ χεῖρα,Θεόδωρος  Στουδίτης  ἀπωλέσας τὴν Μονήν του μὲ χιλίους μοναχούς,Θεοφάνης  Γραπτὸς τὴν ὄψιν μὲ πυρωμένο σίδηρο καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺκαθημερινῶς τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμεἀπὸ ὡρισμένους μᾶλλονἐμπαικτικῶςδιότι τὰ ἔργα τους εἶναι ἀκριβῶς τ᾽ ἀντίθεταἐνῶ  ἍγιοςΧρυσόστομος εἶπε· «τιμὴ μάρτυροςμίμησις μάρτυρος».
          Αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε εἶναι νὰ γίνει μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος καὶ νὰδικάσει κατὰ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας κυρίως τὶς κεφαλὲς τοῦΟἰκουμενισμοῦτοὺς Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦἡμερολογίου μέχρι σήμερα.
          Μέχρι νὰ γίνει αὐτόἐμεῖς θὰ ἀγωνιζόμαστε κατὰ τῆς παναίρεσης τοῦΟἰκουμενισμοῦ μὲ κάθε τρόπο καὶ πρῶτον μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸτὴν ἀσέβεια στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπιτελεῖται ὅταν ἀποδέχεσαιτοὺς καταφρονιτές Του καὶ δεύτερον μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν προδοτῶν Του,ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν ποὺ πονοῦν γιὰτὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
          Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ σῶσε τὴν Ἐκκλησία Σου ἀπὸ τοὺς λύκους ποὺἔχουν εἰσέλθει ἐντός της καὶ τρῶνε τὰ πρόβατά Σουδηλαδὴ τὰ κάνουνλυκόπουλαΓιατί Θεέ μου ἐπιτρέπεις αὐτὴν τὴν ἀπώλεια;
          Ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι στὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρασμοὺς   Θεὸςἀναδεικνύει Μάρτυρες καὶ στεφανώνει τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ ἀποκαλύπτονταιοἱ προαιρέσειςοἱ καλὲς καὶ οἱ κακέςἎρα ἀδελφοὶ καιρὸς ἀγώνων καὶστεφάνων. “ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιναὐτήν” (Ματ. 11,12)
          Ὑπεραγία  Θεοτόκε σκέπασε καὶ φώτισέ μας τὰ τέκνα σου τοὺςχριστιανούςγιὰ κανένα λόγο νὰ μὴ διαλέξουμε τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείαςἀλλὰτὴν στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τῶν ἁγίων ποὺ γιορτάζουμεποὺ ὅμως γιὰτοὺς ἀνδρείους πιστοὺς τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν παρηγοριὰ τοῦἀγωνοθέτη καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν Του ποὺ ὑποσχέθηκε· “εὖδοῦλεἀγαθὲ καὶ πιστέἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστόςἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· εἴσελθε εἰςτὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου” (Ματ. 25,23)


Μοναχὸς Παΐσιος Ἁγιορείτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου