ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΩΣ ΓΚΡΙΖΟΜΑΛΛΗ ΓΕΡΟΝΤΑ);

Ποιες εικόνες όρισε η Εκκλησία να προσκυνούνται


Η Εκκλησία, δια της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου καθόρισε ποιες εικόνες προσκυνούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί:
1. Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
2. Της Θεοτόκου, 
3. Των Αγίων Αγγέλων και 
4. Των Αγίων Αποστόλων, Προφητών, Μαρτύρων, Οσίων και όλων των Αγίων.

"Ταύτας δὲ τὰς τιμίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας, καθὼς προείρηται, τιμῶμεν καὶ ἀσπαζόμεθα καὶ τιμητικῶς προσκυνοῦμεν·
– τουτέστι τὴν <τῆς> τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐνανθρωπήσεως εἰκόνα, 
– καὶ τῆς ἀχράντου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ Παναγίας Θεοτόκου, ἐξ ἧς αὐτὸς ηὐδόκησε σαρκωθῆναι καὶ σῶσαι καὶ ἀπαλλάξαι ἡμᾶς πάσης δυσσεβοῦς εἰδωλομανίας·
– τῶν τε ἁγίων καὶ ἀσωμάτων Ἀγγέλων· ὡς ἄνθρωποι γὰρ τοῖς δικαίοις ἐνεφανίσθησαν·
– ὁμοίως δὲ καὶ τῶν θείων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν θεηγόρων Προφητῶν, καὶ ἀθλοφόρων Μαρτύρων καὶ Ὁσίων ἀνδρῶν τὰς μορφὰς καὶ τὰ εἰκονίσματα· ὡς διὰ τῆς αὐτῶν ἀναζωγραφήσεως εἰς ὑπόμνησιν καὶ μνήμην ἀνάγεσθαι δύνασθαι πρὸς τὸ πρωτότυπον καὶ ἐν μεθέξει γίνεσθαί τινος ἁγιασμοῦ".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου